Cognac

KZT
Hennessy VS
(50ml)
〒 1700
Hennessy VSOP
(50ml)
〒 2200
Hennessy XO
(50ml)
〒 5000